fbpx

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną przez „drwsieci.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne 

 1. Platforma „drwsieci.pl” zwana dalej Platformą świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344).  

2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie Platformy jest Doctor in network sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-175,  ul. Ostrobramska 73E/88, NIP 113 301 26 75, Regon 38582746800000 ,wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000834806 oraz do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000230998. 

3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy „drwsieci.pl”. 

4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie internetowej Świadczeniodawcy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści. 

5. Akceptując Regulamin, Pacjent wyraża zgodę na to, że usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku podania numeru telefonu przez Pacjenta – również na komunikację telefoniczną, prowadzoną przez Świadczeniodawcę w celu realizacji usług oraz przekazywania informacji o zmianach Regulaminu.  

6. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

Cennik – cennik usług, udostępniany Pacjentowi przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Świadczeniodawcy za świadczone usługi. Cennik jest dostępny na Platformie. 

Formularz - formularz na Platformie, w którym Pacjent uzupełnia swoje dane, niezbędne do udzielenia usług świadczonych przez „drwsieci.pl” zgodnie z Regulaminem. 

Harmonogram - terminarz dostępności Konsultantów. 

Hasło – indywidualny ciąg liter, cyfr i znaków stworzony przez Pacjenta używany w celu zabezpieczenia dostępu do konta.  

Konsultant Medyczny – zwany również Konsultantem to osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U.2020.295 ze zm.) bądź też wykonująca pracę na rzecz Świadczeniodawcy, udzielająca Usług Telekonsultacji przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej ze Świadczeniodawcą na podstawie Regulaminu. 

Konsultant Niemedyczny – zwany również Konsultantem to osoba fizyczna wykonująca zawód dietetyka, psychologa, coacha, trenera personalnego, udzielająca Porad przy użyciu Platformy w ramach umowy zawartej ze Świadczeniodawcą. Konsultant Niemedyczny nie jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach platformy aktywowane dla Pacjenta w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Platformy, dostępne po zalogowaniu się przez Pacjenta (podaniu loginu oraz hasła), w którym pacjent może wprowadzić lub modyfikować swoje dane i inne elementy. 

Login – oznacza login, którym Pacjent posługuje się korzystając z Platformy. 

Pacjent - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolności do czynności prawnej. Pacjentem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. 

Platforma – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://drwsieci.pl , za pomocą której udostępnione są Usługi. 

Porada – forma Telekonsultacji, świadczona przez Konsultanta Niemedycznego, która może mieć postać porady dietetycznej, psychologicznej, coachingowej, treningowej itp. 

Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Platformy i usług zamawianych za jej pośrednictwem. 

Telekonsultacje -– ambulatoryjne świadczenia zdrowotne wykonywane przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (odpowiednio w formie wideo konsultacji, rozmowy telefonicznej obsługiwanych za pośrednictwem Platformy lub telefonu). 

Umowa – umowa o świadczenie Usług Telekonsultacji, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie. 

Usługi - usługi Telekonsultacji świadczone na podstawie Regulaminu. 

Świadczeniodawca – Doctor in network sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 04-175,  ul. Ostrobramska 73E/88, NIP 113 301 26 75, Regon 38582746800000 ,wpisany do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000834806 świadczący usługi na podstawie Regulaminu. 

7. Jeśli połączenie z Konsultantem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia. 

8. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia. 

9. Platforma nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U.2020.882) ani usług transportu sanitarnego.  

10. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności Usług, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych. O wszystkich przypadkach ograniczenia Pacjenci będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 2 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020.287). 

2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili wypełnienia formularza z danymi pacjenta, zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz akceptacji regulaminu. 

3. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.). W przypadku gdy zawierający umowę jest inną osobą niż Pacjent, oświadcza, że jest uprawniony do podania danych Pacjenta i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Platformę w/w danych. 

4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług podlega następującym warunkom: 
 a. w formularzu należy podać adres e-mail Pacjenta i numer telefonu kontaktowego (nie może to być numer telefonu stacjonarnego).  

b. Pacjent ma możliwość nadania Hasła.  

c. wypełnienie formularza jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę oświadczenia, że: 

– osoba wypełniająca formularz ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

– wskazany w formularzu adres e-mail i numer telefonu należą do Pacjenta a ich podanie nie narusza praw osób trzecich, 

– w przypadku gdy Pacjentem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą składającą oświadczenie jest jej przedstawiciel ustawowy. 

5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług może odbyć się online lub poprzez połączenie telefoniczne z rejestracją. 
 
6. Pacjent podaje swoje dane (imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego) oraz wybiera Konsultanta, z którym chciałby odbyć Telekonsultację lub Poradę. 
7. Po utworzeniu Konsultacji, Platforma przesyła na podany przez Pacjenta adres e-mail potwierdzenie rejestracji. 

8. Założenie Konta jest nieodpłatne. 

9. Pacjent może uzupełnić Konto, wprowadzając dodatkowe dane za pośrednictwem Formularza. 

10. Pacjent zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Konta. 

11. Pacjent udziela zgodę by Platforma skontaktowała się z nim za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii o wykonanej usłudze. 

12. Jeżeli postanowienia odrębnych umów nie stanowią inaczej, Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy ramowej i jest zawierana na czas nieokreślony. 

13. Świadczeniodawca pobiera opłaty za organizację Usług Telekonsultacji zgodnie z Cennikiem oraz informacjami skierowanymi do Pacjentów zamieszczonymi na Platformie. Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Świadczeniodawcę, mailowo na adres: biuro@doktorwsieci.pl lub telefonicznie na nr 661 661 309, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Konta Pacjenta przez osoby nieuprawnione. 

14. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Pacjentowi treści związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie Usług następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

15. Zamawiając Usługę Telekonsultacji Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza, że Pacjent nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że Platforma i rejestracja nie interpretuje podanych objawów, a jedynie pośredniczy w umówieniu Telekonsultacji. Platforma nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację objawów przez Pacjenta i umówienie Telekonsultacji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. 

16. Pacjent może rozwiązać umowę ze Świadczeniodawcą w każdej chwili z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie w sposób przewidziany dla składania reklamacji, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej. Na wniosek Pacjenta Świadczeniodawca może wyrazić zgodę na krótszy okres wypowiedzenia. 

 17. Świadczeniodawca może rozwiązać umowę z Pacjentem w każdej chwili z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, składając w tym celu oświadczenie na wskazany adres e-mail Pacjenta, chyba że postanowienia odrębnej umowy stanowią inaczej. 

 18. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony albo osoby trzeciej. 

§ 3 Warunki świadczenia usług 

1. Świadczeniodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. 

2. Świadczenie Usług przez Świadczeniodawcę, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Pacjenta dodatkowych danych, określonych w Regulaminie. Jeżeli odrębne przepisy prawa wymagają przesłania Regulaminu w innej formie, Świadczeniodawca przesyła Regulamin w wymaganej formie po uzyskaniu od Klienta niezbędnych danych. 

3. Czas trwania Telekonsultacji określany jest indywidualnie przez Konsultantów i podany w Harmonogramie przyjęć. 

4. Koszt Telekonsultacji jest zależny od rodzaju wybranej Usługi i zgodny z cennikiem zamieszczonym na Platformie. 

5. Pacjent zobowiązany jest odwołać zamówioną Telekonsultację najpóźniej 24 godz. przed jej planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje zwrot całości opłaty za Usługę. 

6. Jeżeli Pacjent nie odbierze lub nie połączy się z Konsultantem w wybranym uprzednio terminie, Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej usługi. 
7. Telekonsultacja następuje po dokonaniu wyboru terminu; nawiązanie połączenia z Konsultantem wymaga ponownego zalogowania Pacjenta na Platformie w dniu oraz godzinie odpowiadającej wybranemu terminowi lub jeżeli usługa ma być świadczona telefonicznie – dostępności pod wskazanym numerem telefonu. 

8. Komunikacja Pacjenta z Konsultantem może przebiegać w formie: 

– czatu – wymiany krótkich wiadomości tekstowych między Pacjentem a Konsultantem, 

– telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy, 

– wideokonferencji – przekazu audiowizualnego między Pacjentem a Konsultantem za pośrednictwem telefonu lub Platformy. 

9. Dostępność poszczególnych rodzajów Usług oraz form komunikacji jest zależna od określonego Konsultanta. 

10. Konsultant przed przystąpieniem do świadczenia Telekonsultacji  weryfikuje tożsamość Pacjenta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia. 

11. Świadczeniodawca zapewni Pacjentowi możliwość przesyłania dokumentów medycznych na adres: rejestracja@drwsieci.pl oraz dostępu do zapisanych w Koncie Pacjenta dokumentów i danych medycznych.  

12. Pacjent jest uprawniony przez 24 h po zakończeniu realizacji Telekonsultacji do bezpłatnego jednorazowego zadania pytania Konsultantowi.  

13. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza uprawniony Konsultant w ramach Telekonsultacji może wystawić receptę, zwolnienie lekarskie, skierowanie niezbędne do kontynuacji leczenia, zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Musi być to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.  

14. Wystawienie recepty może wymagać przedłożenia Konsultantowi przez Pacjenta dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, między innymi :  

1) karta wypisu ze szpitala,  

2) dokumentacja medyczna,  

3) wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.  

15. Konsultant w razie potrzeby może zalecić badanie fizykalne przez osobę wykonującą zawód medyczny.  

16. Konsultanci posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Telekonsultacji i Porad.  

17. Konsultanci prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849). 

18. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.  

19. Konsultant przeprowadza badanie podmiotowe Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.  

20. Pacjent zobowiązuje się przekazać Konsultantowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi Telekonsultacji, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być istotne.  

21. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usługi Telekonsultacji.  

22. Przebieg świadczenia Usług Telekonsultacji może być rejestrowany przez Konsultanta, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Świadczeniodawcę. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Telekonsultacji, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.  

§ 4 Płatności 

1. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Regulaminie, Świadczeniodawca świadczy Usługi odpłatnie na podstawie Regulaminu. 

2. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku dostępnym na Platformie. 

3. Płatność za Usługi może być realizowana: 

a. przez Pacjenta w imieniu własnym, poprzez wykupienie Usługi Telekonsultacji, 

b. przez Partnera Świadczeniodawcy, który na mocy odrębnej umowy zawartej ze Świadczeniodawcą określa formę i zakres dostępu do Usług na Platformie. 

4. Na wniosek Pacjenta Świadczeniodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną do 7 dni kalendarzowych od wykonania usługi na adres e-mail: biuro@doktorwsieci.pl. 

5. Płatność za Usługę Telekonsultacji jest pobierana w czasie 30 minut od momentu rezerwacji terminu, chyba, że odrębna umowa z Partnerem stanowi inaczej. Pacjent jest informowany o konieczności uiszczenia płatności. Nieuiszczenie płatności za zarezerwowaną Usługę w czasie 30 minut skutkuje anulowaniem rezerwacji.  

6. Odwołanie Telekonsultacji z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godziny przed terminem, na który została umówiona spowoduje zwrot pobranej płatności. 

7. Dokonanie płatności następuje poprzez usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy. Pacjent zostaje przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego. 
8. Kwoty podane w Cenniku na Platformie są kwotami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i są wiążące w chwili zawarcia Umowy.

9. Konsultanci nie są uprawnieni do pobierania opłat od Pacjentów. 

§ 5 Wymogi techniczne 

  1. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Świadczeniodawca: 

a. urządzenie z dostępem do sieci internet, 

b. zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej Chrome, Opera, IE lub Firefox z włączoną obsługą aplikacji niezbędnych do poprawnego połączenia się z systemem teleinformatycznym, 

c. aktywny adres e-mail, 

d. telefon komórkowy. 

2. W przypadku korzystania z Platformy na urządzeniach mobilnych, urządzenie powinno posiadać system Android lub iOS, zaktualizowany do najnowszej wersji. 

3. Połączenie z Platformą odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłu danych, Świadczeniodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia. 

5. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie Platformy. 

6. Świadczeniodawca nie zapewnia warunków technicznych, o których mowa powyżej. Pacjent we własnym zakresie ponosi koszty zapewnienia wymagań technicznych, w tym koszty dostępu do Internetu i rozmów telefonicznych. 

§ 6 Prawa i obowiązki Świadczeniodawcy 

1. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do: 

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy, 

b. wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usługi, w tym w szczególności informacji o zmianach Regulaminu, 

c. udostępniania danych Konsultantów wymaganych przepisami prawa oraz kalendarzy ich dostępności, 

d. niezwłocznego powiadamiania o braku dostępności Konsultanta, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Pacjenta. 

2. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot. Pacjentowi przysługuje żądanie zwrotu pobranej równowartości niewykorzystanych Usług od Świadczeniodawcy. 

§ 7 Reklamacje 

1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem usług na Platformie „drwsieci.pl”. 

2. Zapytania i uwagi należy zgłaszać: 

– pod numerem rejestracji 661 661 309 

– na adres e-mail: biuro@doktorwsieci.pl 

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@doktorwsieci.pl 

4. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących działania Platformy i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. 

5. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: 

– dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail,  

– określenie przedmiotu reklamacji, 

– wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi, 

– określenie ewentualnych żądań Pacjenta. 

§ 8 Zasady odpowiedzialności 

1. Świadczeniodawca i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu Platformy, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za usługi Telekonsultacji świadczone przez Konsultantów. Świadczeniodawca ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność za zawinione przez Świadczeniodawcę niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie Usługi. 

3. Udzielanie przez Konsultantów Usług Telekonsultacji, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 

4. Świadczeniodawca weryfikuje uprawnienia Konsultantów wynikające z przepisów obowiązującego prawa. 

5. Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. 2020.849). Konsultanci Niemedyczni sporządzają opis przebiegu Usługi Telekonsultacji. 

6. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie. 

7. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem Platformy. 

8. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, 

c. działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa, 

d. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji. 

9. Świadczeniodawca i Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona Umowy poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona ta nie ponosi odpowiedzialności. 

10. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za Usługi Platformy, świadczone przez Świadczeniodawcę. 

11. Konsultant ponosi względem Pacjenta odpowiedzialność jedynie za zawinione przez Konsultanta niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 

12. Konsultant nie ponosi odpowiedzialności za: 
a. szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, 

b. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Konsultant nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Konsultant ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa, 
c. podanie przez Pacjenta nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji. 

§ 9 Zasady gromadzenia i przetwarzania danych 

1. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady przechowywania dokumentacji medycznej i danych medycznych. Dane Pacjenta utrwalone w ramach wykonywania Usługi Telekonsultacji poprzez Platformę dostępne są po zalogowaniu do Konta Pacjenta.  

2. Świadczeniodawca zabezpiecza świadczenie Usług oraz transfer danych przed dostępem osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.2019.1781) oraz aktów wykonawczych.  

3. Administratorem danych osobowych Pacjenta zamieszczonych na Platformie niezbędnych do świadczenia Usług jest Świadczeniodawca. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Świadczeniodawcę jego danych osobowych w celu realizacji Usługi Telekonsultacji.  

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Telekonsultacji zgodnie z Regulaminem.  

5. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Pacjenta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344). 

6. Pacjent wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych, w tym danych zawartych w dokumentacji medycznej za pośrednictwem Platformy, podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, w ramach którego działają Konsultanci, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania i rozliczenia Usług Telekonsultacji oraz leczenia Pacjenta zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

7. Podanie danych osobowych przez Pacjenta wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849), zaś podanie numeru telefonu jest niezbędne do komunikacji przy użyciu łącza telefonicznego i aktywacji konta Pacjenta.  

8. Pacjent, jeśli przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U.2020.849), nie wskazują inaczej, ma prawo do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych,  

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.), 

c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez Świadczeniodawcę Usług,  

d. przenoszenia danych, 

e.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

f.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

g. usunięcia swoich danych osobowych, 

h. sprostowania swoich danych osobowych. 

9. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres biuro@doktorwsieci.pl  

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Świadczeniodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste jest zabronione. 

2. Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne. 

3. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego. 

4. Świadczeniodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 

a. okoliczności siły wyższej, 

b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, 

c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. 

5. Świadczeniodawca poinformuje Pacjenta o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Pacjent będzie zobowiązany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu. 

6. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2019.1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U.2020.344). 

7. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Świadczeniodawcy. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020. 

Translate »